Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Ką reiškia ši privatumo politika?

Šioje Privatumo politikoje Jums, interneto svetainės https://easycar.lt/ (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Easy Rental“ (juridinio asmens kodas: 300586623, buveinės adresas: Didžioji g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Bendrovė) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate Bendrovei apsilankę Įstaigos buveinės adresu, Interneto svetainėje, susisiekus el. paštu ar telefonu.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Įstaigos Interneto svetainėje, buveinės adresu, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti šią informaciją:

 • komercinio pasiūlymo pateikimo tikslu –  vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, dominantis automobilis, užklausos tekstas. Šie duomenys yra saugomi 2 (dvejus) metus nuo komercinio pasiūlymo pateikimo dienos;
 • sutarčių su klientais sudarymo ir vykdymo tikslais (automobilių nuomos, lizingo – išperkamosios nuomos, automobilių pirkimo – pardavimo sutartys) – vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, darbovietė, kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija, priklausomai nuo sutarties pobūdžio. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi dėl būtinybės vykdyti sutartį, sudarytą su Jumis ir saugomi 10 (dešimt) metų po atitinkamos sutarties nutraukimo;
 • siekiant surasti automobilį, esant įvykdytai nusikalstamai veikai ir (ar) siekiant išsiaiškinti daromus administracinius nusižengimus kelių eismo taisyklių pažeidimo srityje – tvarkoma transporto priemonės markė, valstybiniai numeriai, buvimo vietos duomenys. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovės teisėto intereso pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų.
 • tiesioginės rinkodaros tikslais – vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis teisėto intereso ir (ar) Jūsų sutikimo pagrindu.

Jei Jūs, įsigydami prekę ir (ar) paslaugą, aiškiai neišreiškėte sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo ir nepaprieštaravote, pažymėdamas laukelį „nesutinku“, Bendrovė teisėto intereso pagrindu, siekiant susisiekti su Jumis bei pranešti apie naujienas ir kitą informaciją apie Bendrovės siūlomas prekes ir (ar) pasiūlymus ir pan., tvarko Jūsų, kaip kliento, asmens duomenis (vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu, siųsdama Jums pranešimus el. paštu. Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai nurodytu el. paštu ar kitais būdais, nurodytais šioje privatumo politikoje.

Esant Jūsų sutikimui, Bendrovė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.

Esant Jūsų sutikimui Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 (penkerius) metus po sutikimo davimo dienos; esant Bendrovės teisėtam interesui – 5 (penkerius) metus nuo sutarties su Jumis pasibaigimo dienos.

 • Interneto svetainių tobulinimo rinkodaros kampanijų aktualizavimo tikslais (slapukų naudojimas) – Interneto svetainių lankytojų IP adresai, lankymosi duomenys, prenumeratos valstybė. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi žemiau šioje Privatumo politikoje nurodytais terminais;
 • bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į buveinės vietą. Šie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 2 metus.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Įstaiga, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Daugiau informacijos apie Interneto svetainėje naudojamus slapukus rasite čia:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHPSESSID     Session  
wc_fragments_#     Session  
_ga     2 metai  
_gat     1 diena  
_gid     1 diena  
ads/ga-audiences     Sesijos  
NID     6 mėnesiai  
/wp-admin/admin-ajax.php?lang=en-wc_cart_hash     sesijos  
/wp-admin/admin-ajax.php?lang=ru-wc_cart_hash     sesijos  
/wp-admin/admin-ajax.php-wc_cart_hash     sesijos  

 

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t. y. informacinių technologijų paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Įstaigos, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu info@easyrental.lt
 • siunčiant paštu adresu Didžioji g. 5, Vilnius;
 • atvykus į Bendrovę, adresu Didžioji g. 5, Vilnius;

 

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Įstaiga per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

UAB „Easy Rental“

Juridinio asmens kodas: 300586623

Adresas: Didžioji g. 5, Vilnius

Tel.: +370 604 11779

El. paštas: info@easyrental.lt

Paskelbimo data: 2018-10-31